×
Ab Ab Ab

PROMO RECENZIE 2022

PRAVIDLÁ NÁKUPNÉ AKCIE PRE SPOTREBITEĽA - LG PROMO RECENZIE (ďalej len „nákupná akcia“ alebo „akcia“)

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel ("pravidlá") akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie. Aktuálna verzia týchto pravidiel bude po celú dobu konania akcie dostupná na webovej stránke www.lgpreradost.sk ("webové stránky").

Usporiadateľom nákupné akcie je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúci v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštepný závod vedený u Mestského súdu v Prahe, sp. zn. A 77660 (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom nákupné akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 197631  (ďalej len „organizátor“). 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA NÁKUPNÉ AKCIE

Nákupná akcia s možnosťou získať odmenu - pracie gély Coccolino prebieha v termíne od 20. 7. 2022 00:00:00 hod. do 31. 12. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „doba konania akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď. Príloha 1), na území Slovenskej republiky. Registrovať sa dá od od 20. 7. 2023 00:00:00 do 7. 1. 2023 23:59:59, registrácia musí byť vykonaná na webových stránkach. Registrovať je možné nákupy od 1. 1. 2022.

III. ÚČASŤ V DARČEKOVEJ AKCII, DARČEK, REGISTRÁCIA

Nákupné akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“), ktorá u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel v dobe konania akcie zakúpi niektorý z nižšie uvedených modelov spotrebičov:

ZOZNAM PODPOROVANÝCH MODELOV

Chladnička GMX844MCKV
Chladnička GML844PZKZ
Chladnička GSJ960PZBZ
Chladnička GSL360ICEV
Chladnička GBB72PZDMN
Chladnička GSL761MCZZ
Chladnička GBB61SWGCN
Chladnička GSX961NSAZ
Chladnička GBP62DSNCN
Chladnička GSL960PZBZ
Sušička RC82EU2AV4Q
Práčka F2DV5S8S1
Práčka RC81V5AV7Q
Práčka F4WT409AIDD
Sušička RC91U2AV3W
Sušička F4TURBO9E
Sušička RC91V9EV2Q
Práčka F2DV5S7S0
Práčka RC91V5AV6Q
Práčka RC82EU2AV3Q
Chladnička GBB72MBUBN
Chladnička GBB72MCVBN
Chladnička GBB72SAUCN1
Chladnička GBB72SAVCN1
Chladnička GBB72NSUCN1
Chladnička GBB72SWUCN1
Chladnička GBP62MCNBC
Chladnička GBB72PZVCN1
Chladnička GBP62DSXCC1
Chladnička GBB72SWVCN1
Chladnička GBB62SWXCC1
Chladnička GBB72NSVCN1
Chladnička GBB71PZVCN1
Chladnička GBB71SWVCN1
Chladnička GBB62SWGCC1
Chladnička GBB72SWDGN
Chladnička GBP62DSNCN1
Chladnička GBB61SWGCN1
Chladnička GBB61PZGCN1
Chladnička GSXV90MCDE
Chladnička GSLV91BSAC
Chladnička GSLV70PZTD
Chladnička GSJV70PZTE
Chladnička GSQV90PZAE
Chladnička GSLV71MCLE
Chladnička GSJV70PZLE
Chladnička GSJV70WBTE
Chladnička GSLV50PZXE
Chladnička GMX945MCCF
Chladnička GMX945MC9F
Chladnička GML945PZ8F
Chladnička GMB844PZFG
Práčka FA124V9BAP2 
Práčka F610V10RABW
Práčka FA104V7R2TE 
Práčka FA610V7RABW 
Práčka FA104V5URW0 
Práčka FA104V3RW6
Práčka FA104V3RW4
Práčka F4A104V3RW 
Práčka FB48V3TW4W 
Práčka FB48V3TN3W
Práčka F28V7GY2PE 
Práčka F27V3HN3W
Práčka FW27V3HN3W
Chladnička GBP62PZNBC
Chladnička GBB72MCQCN
Chladnička GBP61SWPGN
Chladnička GBP62DSNFN
Chladnička GBP31DSLZN
Americká chladnička GSLV71MCTE
Americká chladnička GSLV90PZAE
Práčka so sušičkou F2DV5S8S2E
Práčka F4WV310S3E
Práčka F72J5HY3WE
Práčka FA94V5UVW0
Práčka FA4TURBO9E
Práčka F4WV910P2E
Sušička RC91V9AV2QR
Práčka F69V5VW1W
Práčka F2S7V3HYTW

Účastník sa môže s jedným spotrebičom a jedným sériovým číslom registrovať aj do viacero promo akcií uvedených na webe www.lgpreradost.sk. Účastník má na základe jednej registrácie nárok získať iba jednu odmenu v rámci danej nákupnej akcie, do ktorej sa registroval.

Pre získanie odmeny sa účastník musí zaregistrovať na webových stránkach pričom musia úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia a priložiť priložiť fotku štítku so sériovým číslom, naskenovanú čitateľnú kópiu nákupného dokladu preukazujúceho nákup niektorého z vyššie uvedených spotrebičov v čase konania akciea odtlačok obrazovky uvedenej recenzie na vybranom serveri (viď bod IV.) a odkaz na túto stránku.

Originál nákupného dokladu je účastník povinný uchovať a na požiadanie predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti na nákupné akcii.

Účastník nemá nárok na odmenu v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo inak nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny. Účastník nemá ďalej nárok na odmenu v prípade, že registrovaný model spotrebiča nebol distribuovaný spoločností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštepný závod alebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka.

IV. ODMENY, PODMIENKY ZÍSKANIA ODMIEN, SPÔSOB ICH PREDANIA A PRÍPADNÉHO ZRUŠENIA

Nárok na získanie odmeny má každý účastník, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi bude odmena zaslaná na adresu uvedenú v registrácii. 

Účastník získa pracie gély Coccolino v hodnote 30 € (ďalej len "odmena") pri nákupe vybraného modelu domáceho spotrebiča podľa bodu III. týchto pravidiel na Alza.sk. Podmienkou získania odmeny je uvedenie recenzie na zakúpený výrobok LG na server Alza.sk, a zároveň priloženie odkazu na túto stránku spolu s odtlačkom obrazovky recenzie do registrácie na webovej stránke.

Pracie gély Coccolino:
Pracie gél Coccolino na farebnú bielizeň, 45 dávok
Pracie gél Coccolino na čiernu bielizeň, 45 dávok

Každý účastník zodpovedá za správnosť údajov vyplnených v registrácii. V prípade nesprávne zadaných bankových údajov a nemožnosti doručenia odmeny má účastník jednu šancu na opravu, pri opakovanom chybnom zadaní nárok na odmenu zaniká.

V prípade vrátenia zakúpeného spotrebiča, po celú záručnú dobu, vzniká účastníkovi povinnosť vrátiť získanú hotovosť odmenu (podľa typu spotrebiča) späť na účet organizátora súťaže. Číslo bankového účtu bude zaslané na vyžiadanie na adrese lgproradost@airbuzz.cz. 

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, tj. aj podmienky pre získaní odmeň, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi odmenu, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi. 

2. Odmenu nie je možné previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Odmenu nie je možné vyplatiť v peniazoch ani zaň poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť odmeny za obdobnú vec. 

3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi či organizátorovi poskytnuté v súvislosti s nákupnou akciou budú spracované v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a príslušnými vnútroštátnymi predpismi spoločnosťou LG Electronics Polska Sp. z oo, podnikajúce v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, ako správcom osobných údajov, a to na účely splnenia povinností vyplývajúcich z nákupnej akcie a povinnosťami vyplývajúcimi z daňových a ďalších právnych predpisov, a spoločnosťou Airbuzz, s.r.o, so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako spracovateľom osobných údajov.

4. Pokiaľ účastník súhlasil, budú jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) správcom osobných údajov (vr. Prostredníctvom tretích osôb poverených správcovi, manuálne i automatizovane) pre zasielanie marketingových ponúk ohľadom výrobkov a služieb usporiadateľa a organizátora. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu osobných údajov alebo zvlášť prostredníctvom odkazu uvedeného v každej emailovej správe, ktorá je obchodným oznámením.

5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov má právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v osobitných prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) namietať, po ktorej spracovanie osobných údajov účastníka bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o uplatnenie týchto práv nájdete v článku. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobných údajov tu.

VI. SÚHLAS NA VYHOTOVENIE A POUŽITIE ZÁZNAMU A LICENCIE

1. Účastník registráciou vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním odmeny a prezentácie usporiadateľa obstarávať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové záznamy jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) (ďalej len "záznamy") a informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v oznamovacích prostriedkoch, na internetových a facebookových stránkach správcu osobných údajov, a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu 1 roka od konca doby trvania akcie.

2. Účastník registráciou ďalej vyslovuje súhlas s tým, že v prípade prevzatia odmeny udeľuje k záznamom usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva užiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách (ďalej len " licencie "), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote odmeny. Súčasne platí, že usporiadateľ nie je povinný obsah záznamu využiť.

3. Licencia sa udeľuje ako výhradný, územne a množstvovo neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a ku všetkým známym spôsobom užitia v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník. Účastník súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (podlicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy obsahu záznamu alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do diel súborných, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri užití zázname v rámci poskytnutej licencie nebude uvádzať meno účastníka.

4. Účastník prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udelenie licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku V týchto pravidiel.

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec. Z nákupnej akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá. 

VIII. OSTATNÉ

Účastník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).“

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 605 043 652 alebo na e-mailovej adrese: lgpreradost@airbuzz.cz. 

V Prahe dňa 20. 7. 2022

Príloha č. 1 - Zoznam vybraných predajcov

Alza.sk

V Prahe dňa 20. 7. 2022