×
Ab Ab Ab

LG OLED & AV CASHBACK

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE:
LG OLED TV & AV CASHBACK (ďalej len „darčeková akcia“ alebo „akcia“)

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Usporiadateľom darčekovej akcie je spoločnosť LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, IČO: 50 637 649, organizačná zložka zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 3721/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom darčekovej akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 197631  (ďalej len „organizátor“). 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA DARČEKOVEJ AKCIE

Darčeková akcia s možnosťou získať od 60 EUR do 400 EUR z nákupu späť na bankový účet prebieha v termíne od 26. 4. 2022 do 29. 5. 2022 (ďalej len „doba konania akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď Príloha 1), na území Slovenskej republiky. Registrovať sa do darčekovej akcie je možné  od 26. 4. 2022 do 5. 6. 2022. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny termínu darčekovej akcie. 

III. ÚČASŤ V DARČEKOVEJ AKCII, darček, REGISTRÁCIA

Darčekovej akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“), ktorá si u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel v dobe konania akcie zakúpi niektorý z nižšie uvedených modelov elektrospotrebičov a zároveň splní podmienky akcie.

ZOZNAM PODPOROVANÝCH TELEVÍZOROV: 
VRÁTENÝ OBNOS 80 EUR: OLED65A13LA.AEU, OLED55C12LA.AEU (mimo Mall a CZC), OLED55C11LB.AEU
VRÁTENÝ OBNOS 120 EUR: OLED65C12LA.AEU, OLED65C11LB.AEU, OLED65C15LA.AEU
VRÁTENÝ OBNOS 200 EUR: OLED77A13LA.AEU
VRÁTENÝ OBNOS 400 EUR: OLED77C12LA.AEU, OLED77C11LB.AEU

ZOZNAM PODPOROVANÝCH MODELOV AV TECHNIKY:
VRÁTENÝ OBNOS 60 EUR: RP4, RP4G, RP4BE
VRÁTENÝ OBNOS 120 EUR: SP8YA
VRÁTENÝ OBNOS 160 EUR: SP9YA, QP5, QP5W

Pre získanie 60 EUR až 400 EUR z nákupu späť (ďalej len „darček“) sa účastník musí zaregistrovať na internetových stránkach www.lgpreradost.sk najneskôr do 23:59:59 hodiny dňa 5. 6. 2022, pričom musí úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia a priložiť naskenovanú čitateľnú kópiu nákupného dokladu preukazujúceho nákup niektorého z vyššie uvedených elektrospotrebičov v dobe konania akcie. Originál nákupného dokladu je účastník povinný uchovať a na žiadosť predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti na darčekovej akcii.

Akcia platí na vybrané elektrospotrebiče zakúpené od 26.4. 2022 do 29. 5. 2022. 

Podrobné podmienky akcie, dobu jej trvania a registračný formulár nájdete na www.lgpreradost.sk.

Účastník nemá nárok na darček v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo iného nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu darčeka. Účastník nemá ďalej nárok na darček v prípade, že registrovaný model elektrospotrebiča nebol distribuovaný spoločnosťami LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod alebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka na Slovensku. 

IV. ODMENY, SPÔSOB ICH ODOVZDANIA A PRÍPADNÉHO ZRUŠENIA

Nárok na získanie 60 EUR až 400 EUR z nákupu späť má každý účastník, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi bude suma zaslaná do štyridsiatich (40) pracovných dní od registrácie na bankový účet uvedený záväzne v registračnom formulári.
Každý účastník zodpovedá za správnosť údajov, najmä čísla účtu! V prípade, že účastník uvedie v registračnom formulári nesprávne číslo účtu, čo organizátor zistí tak, že sa mu darček vráti späť na účet alebo účastník informuje organizátora, že ani po uplynutí štyridsaťdňovej (40) lehoty darček neobdržal, patrí účastníkovi darček iba vtedy, ak účastník uvedie písomne podľa výzvy a pokynov organizátora správne číslo účtu, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní od odoslania výzvy organizátorom. Pokiaľ tak účastník neurobí alebo dodá opäť nesprávne číslo účtu, stráca nárok na darček.

V prípade vrátenia zakúpeného elektrospotrebiča, po celú záručnú dobu, vzniká účastníkovi povinnosť vrátiť získaný darček, teda 80 EUR až 400 EUR (podľa typu elektrospotrebiča) späť na účet organizátora akcie. Číslo bankového účtu bude zaslané organizátorom na vyžiadanie na lg@airbuzz.cz.

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, t. j. aj podmienky pre získanie darčekových poukazov, druhy darčekov, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi darček, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takýchto prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi.

2. Darček nie je možné previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. 

3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi alebo organizátorovi poskytnuté v súvislosti s darčekovou akciou, budú spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a príslušnými vnútroštátnymi predpismi spoločnosťou LG Electronics Polska, Sp. z o.o., podnikajúcou v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 637 649, ako prevádzkovateľom osobných údajov a spoločnosťou Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako sprostredkovateľom osobných údajov, a to za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z darčekovej akcie (teda najmä odovzdania darčeku). 

4. Pokiaľ účastník súhlasil, budú jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) spracúvané prevádzkovateľom osobných údajov (vrátane prostredníctvom tretích osôb poverených prevádzkovateľom, manuálne aj automatizovane) za účelom zasielania marketingových ponúk ohľadom výrobkov a služieb usporiadateľa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu desiatich (10) rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa osobných údajov alebo osobitne prostredníctvom odkazu uvedeného v každej emailovej správe, ktorá je komerčným oznamom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov má právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získavané či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenositeľnosť údajov, (vi) právo namietať, na základe ktorého bude spracúvanie osobných údajov účastníka ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka najmä, ak je dôvodom prípadné uplatnenie právnych nárokov, a (vii) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Bližšie informácie o uplatnení týchto práv nájdete v čl. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobných údajov tu. 

VI. SÚHLAS na vyhotovovanie A POUŽITie ZÁZNAMU A LICENCIE 

1. Účastník registráciou vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním darčekov a prezentáciou usporiadateľa oprávnený vyhotovovať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) (ďalej len „záznamy“) a informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v médiách, na internetových a facebookových stránkach usporiadateľa, a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu jedného (1) roka od konca doby trvania akcie. 

2. Účastník registráciou ďalej vyjadruje súhlas s tým, že v prípade prevzatia darčeka udeľuje k záznamom usporiadateľovi oprávnenie na výkon práva použiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách (ďalej len „licencia“), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote darčeka. Súčasne platí, že usporiadateľ nie je povinný obsah záznamu použiť. 

3. Licencia sa udeľuje ako výhradná, bez územného a množstvového obmedzenia, po dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a na všetky známe spôsoby použitia podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Účastník súhlasí s tým, aby bol usporiadateľ oprávnený poskytnúť oprávnenia tvoriace súčasť licencie (sublicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, aby bol usporiadateľ oprávnený postúpiť licenciu akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny obsahu záznamu alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do súborných diel, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri použití záznamu rámci poskytnutej licencie nebude uvádzané meno účastníka.

4. Účastník vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udeleniu licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku VI. týchto pravidiel.

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom rade, manžel/manželka, súrodenec. Z darčekovej akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá. 

VIII. OSTATNÉ

Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou účastníka, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, na akcii je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej internetovej stránke (www.soi.sk) nájde účastník okrem iného aj informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keďže toto konanie sa môže začať len na základe návrhu účastníka potom, ak sa účastníkovi nepodarí vyriešiť spor priamo s usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je k dispozícii na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie. 

Účastník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má tiež právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii., ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté právo účastníka obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 605 043 652 alebo na e-mailovej adrese: lgpreradost@airbuzz.cz. 

V Prahe dňa 26.4. 2022

Príloha č. 1 zoznam vybraných predajcov v ČR a SR
Alza.cz 
ANDREASHOP.SK 
APOLLO 
CZC
DATART s.r.o. 
dno.cz 
DOMOSS.SK 
ELECTROWORLD 
ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. 
ElektroLV, s.r.o. 
EURONICS a.s. 
ExaSoft Holding a.s. 
EXPERT 
FAST CZ
HEJ.SK 
HP TRONIC s.r.o. 
HV elektro 
IB-Elektro s.r.o. 
JOSEF KRUŽLIAK - ELLEX 
K+B Elektro 
KASA.CZ 
KRAJČÍK ELEKTRO 
LGshop / LG Showroom 
Libor Martinec - TELIMA 
Ľubomír Hagara - ELTRO 
Luboš Kritinář 
MALL.CZ 
MALL.SK 
Mgr. Michaela Kaplanová - Elka 
Miroslav Tóth - Elektro - M.T. 
Mnoho.cz 
NAY.SK 
OKAY s.r.o. 
OKAYSK.EU 
ONLINESHOP.CZ 
OTTO INVEST 
PLANEO 
PLANEOELEKTRO.SK 
PROTION s.r.o. 
Robert Fiala - Global 
SAT ELECTRONIC I&R 
TS BOHEMIA 
VIDEOKLINIK 


V Bratislave dňa 26. 4. 2022