×
Ab Ab Ab

CASHBACK DOMÁCNOSŤ 2021

PDFPravidla ke stažení

PRAVIDLÁ NÁKUPNEJ AKCIE PRE SPOTREBITEĽA

LG CASHBACK DOMÁCNOSŤ (ďalej len „nákupná akcia“ alebo „akcia“)

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel ("pravidlá") akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie. Aktuálna verzia týchto pravidiel bude po celú dobu konania akcie dostupná na webovej stránke www.lgpreradost.sk ("webové stránky").

Usporiadateľom nákupnej akcie je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúci v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštepný závod vedený u Mestského súdu v Prahe, sp. zn. A 77660 (ďalej len „usporiadatelˇ).

Organizátorom nákupnej akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 197631  (ďalej len „organizátor“). 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA NÁKUPNEJ AKCIE

Nákupná akcia s možnosťou získať 20 až 200 € k nákupu späť na bankový účet prebieha v termíne od 30.8.2021 00:00:00 hod. do 31.10.2021 00:00:00 hod. (ďalej len „doba konania akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď. Príloha 1), na území Slovenskej republiky. Registrovať sa dá od 6.9. 2021 do 7.11.2021, registrácia musí byť vykonaná na webových stránkach.


III. ÚČASŤ V DARČEKOVEJ AKCII, DARČEK, REGISTRÁCIA
Nákupnej akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“), ktorá u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel v dobe konania akcie zakúpi niektorý z nižšie uvedených modelov spotrebičov, alebo set dvoch spotrebičov.

ZOZNAM PODPOROVANÝCH PRÁČOK (1 spotrebič):
VRÁTENÝ OBNOS 20 €: F4WV310S3E, F2S8V3GY0W
VRÁTENÝ OBNOS 40 €: FA94V5UVW1, F49V6VB1W, F69V5VW1W, FA94V5UVW0, FB84V5UTW1, F28V5GY0W, F28V5GY1W, F49V5VW0W
VRÁTENÝ OBNOS 60 €: F4WV909P1E, F4WV710P0E, F4WV909P2E, F4WV909P2TE, F28V9GW2W 
VRÁTENÝ OBNOS 80 €: F4WV910P2E, F69V10VW2W, F610V10RW2W, F610V10RABW

ZOZNAM PODPOROVANÝCH KOMBINOVANÝCH PRÁČOK SO SUŠIČKOU (1 spotrebič):
VRÁTENÝ OBNOS 20 €: F2DV5S7S0, F84DV3UTNWT
VRÁTENÝ OBNOS 40 €: F2DV5S8S2E, F2DV5S8S0, F2DV5S8S1, F84DV5UTW0, F94DV5UVW0
VRÁTENÝ OBNOS 60 €: F4DV709H0E, F94DV709H1E, F4DV709H2TE, F4DV710H1E
VRÁTENÝ OBNOS 80 €: F2DV9S8H2, F104DV9RD2E, F4DV910H2E


ZOZNAM PODPOROVANÝCH SUŠIČEK (1 spotrebič):
VRÁTENÝ OBNOS 20 €: RC80EU2AV4D, RC81V5AV0Q, RC81V5AV7Q, RC91V5AV6Q
VRÁTENÝ OBNOS 40 €: RC81EU2AV3W, RC81EU2AV4Q, RC81V9AV4Q, RC82EU2AV3Q, RC82EU2AV4Q, RC91U2AV2W, RC91U2AV3W, RC91V9AV4Q 
VRÁTENÝ OBNOS 60 €: RC81V9AV3Q, RC91V9AV3Q, RC91V9EV2Q 
VRÁTENÝ OBNOS 80 €: RC81V9AV2W, RC91V9AV2QR

SETY PRÁČOK A SUŠIČIEK (2 spotrebiče):
VRÁTENÝ OBNOS: 40 € navyše k sumám uvedeným vyššie pri súčasnej kúpe jedného spotrebiča z uvedenej kategórie práčky a jedného spotrebiča z uvedenej kategórie sušičky zo zoznamu podporovaných modelov (celkom teda dvoch spotrebičov). Napr. za práčku F4WV910P2E a sušičku RC91V9AV2W získate späť od LG: 80 € + 80 € + 40 €, dohromady 200 €.

ZOZNAM PODPOROVANÝCH CHLADNIČIEK (1 spotrebič):
VRÁTENÝ OBNOS 40 €: GBB61PZGCN, GBB72NSVCN, GBB62SWGCC, GBB61SWGCN, GBP62DSXCC, GBP62SWXCC, GBP62DSNCN
VRÁTENÝ OBNOS 60 €: GBB72SAUCN, GBB72SAVCN, GBB72NSUCN, GBB72PZVCN, GBB72SWUCN, GBB72SWVCN, GBB72MCQCN
VRÁTENÝ OBNOS 80 €: GBB92STABP, GBB92STACP, GBB92STBAP

Pre získanie 20 až 200 EUR z nákupu späť (ďalej len "odmena") sa účastník musí zaregistrovať na webových stránkach najneskôr do 23:59:59 hod dňa 7. 11. 2021, pričom musí úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia a priložiť naskenovanú čitateľnú kópiu nákupného dokladu preukazujúceho nákup niektorého z vyššie uvedených spotrebičov v čase konania akcie. Originál nákupného dokladu je účastník povinný uchovať a na požiadanie predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti na nákupnej akcii.

Registráciu je nutné vykonať najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu nákupu podľa dátumu uvedeného na nákupnom doklade, najneskôr však do 7. 11. 2021.

Účastník nemá nárok na odmenu v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo inak nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny. Účastník nemá ďalej nárok na odmenu v prípade, že registrovaný model spotrebiča nebol distribuovaný spoločností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštepný závod alebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka.

IV. ODMENY, SPÔSOB ICH PREDANIA

Nárok na získanie odmeny má každý účastník, splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi bude odmena zaslaná do štyridsiatich (40) pracovných dní od registrácie na bankový účet uvedený záväzne v registračnom formulári. 

Každý účastník zodpovedá za správnosť údajov vyplnených v registrácii.

V prípade vrátenia zakúpeného spotrebiča, po celú záručnú dobu, vzniká účastníkovi povinnosť vrátiť získanú hotovosť odmenu (podľa typu spotrebiča) späť na účet organizátora súťaže. Číslo bankového účtu bude zaslané na vyžiadanie na adrese lgpreradost@airbuzz.cz

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, tj. aj podmienky pre získanie odmien, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi odmenu, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi. 

2. Odmenu nie je možné previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Odmenu nie je možné vyplatiť v peniazoch ani zaň poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť odmeny za obdobnú vec. 

3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi či organizátorovi poskytnuté v súvislosti s nákupnou akciou budú spracované v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a príslušnými vnútroštátnymi predpismi spoločnosťou LG Electronics Polska Sp. z oo, podnikajúce v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, ako správcom osobných údajov, a to na účely splnenia povinností vyplývajúcich z nákupnej akcie a povinnosťami vyplývajúcimi z daňových a ďalších právnych predpisov, a spoločnosťou Airbuzz, s.r.o, so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako spracovateľom osobných údajov.

4. Pokiaľ účastník súhlasil, budú jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) správcom osobných údajov (vr. Prostredníctvom tretích osôb poverených správcovi, manuálne i automatizovane) pre zasielanie marketingových ponúk ohľadom výrobkov a služieb usporiadateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu osobných údajov alebo zvlášť prostredníctvom odkazu uvedeného v každej emailovej správe, ktorá je obchodným oznámením.

5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov má právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v osobitných prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) namietať, po ktorej spracovanie osobných údajov účastníka bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o uplatnenie týchto práv nájdete v článku. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobných údajov tu.

VI. SÚHLAS VYHOTOVENIE A POUŽITIE ZÁZNAMU A LICENCIE

1. Účastník registráciou vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním odmeny a prezentácie usporiadateľa obstarávať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové záznamy jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) (ďalej len "záznamy") a informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v oznamovacích prostriedkoch, na internetových a facebookových stránkach správcu osobných údajov, a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu 1 roka od konca doby trvania akcie.

2. Účastník registráciou ďalej vyslovuje súhlas s tým, že v prípade prevzatia odmeny udeľuje k záznamom usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva užiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách (ďalej len " licencie "), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote odmeny. Súčasne platí, že usporiadateľ nie je povinný obsah záznamu využiť.

3. Licencia sa udeľuje ako výhradný, územne a množstvovo neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a ku všetkým známym spôsobom užitia v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník. Účastník súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (podlicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy obsahu záznamu alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do diel súborných, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri užití zázname v rámci poskytnutej licencie nebude uvádzať meno účastníka.

4. Účastník prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udelenie licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku V týchto pravidiel.

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec. Z nákupnej akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá. 

VIII. OSTATNÉ

Účastník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).“

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 605 043 652 alebo na e-mailovej adrese: lgpreradost@airbuzz.cz.

V Prahe dňa 30. 8. 2021

Príloha č. 1 - Zoznam vybraných predajcov
Alza.sk
Andreashop.sk
Apollos.sk
Datart SK
Domoss.sk - Euronics
Elektro ZOLO, spol. s r.o.
Elektrolv, s.r.o.
Euronics 
Fast plus
Hej.sk
HP Tronic
IB-Elektro
K+B Elektro
Lgshop / Lg Showroom
Ľubomír Hagara – Eltro
Mall.sk
Mgr. Michaela Kaplanová - Elka
Miroslav Tóth - Elektro - M.T.
Nay.Sk
OKAY Elektro
Otto Invest
Planeo
Protion s.r.o.
SAT Electronic I&R
TPD.sk – Euronics

V Prahe dňa 30. 8. 2021