×
×
Přihlášení
Zapomenuté heslo Registrace
Ab Ab Ab

LG RECENZIE ALZA.SK

PRAVIDLÁ NÁKUPNEJ AKCIE PRE SPOTREBITEĽA

LG RECENZIE ALZA (ďalej len „darčeková akcia“ alebo „akcia“)

 

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel ("pravidlá") akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie. Aktuálna verzia týchto pravidiel bude po celú dobu konania akcie dostupná na webovej stránke www.lgpreradost.sk ("webové stránky").

 

Usporiadateľom nákupné akcie je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúci v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštepný závod vedený u Mestského súdu v Prahe, sp. zn. A 77660 (ďalej len „usporiadateľ“).

 

Organizátorom nákupné akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 197631 (ďalej len „organizátor“).

 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA NÁKUPNÉ AKCIE

Nákupná akcia s možnosťou získať voucher na e-shop Virunga.cz v hodnote 27 € pri nákupe od 9. 3. 2021 00:00:00 hod. do 31. 10. 2021 23:59:59 hod. (ďalej len „doba konania akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď. Príloha 1), na území Slovenskej republiky. Registrovať sa dá od 9. 3. 2021 do 7. 11. 2021, registrácia musí byť vykonaná na www.lgpreradost.sk.

 

III. ÚČASŤ V NÁKUPNÉ AKCII, REGISTRÁCIA

Nákupné akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“),ktorá u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel v dobe konania akcie zakúpi niektorý z nižšie uvedených modelov spotrebičov:

 

MODELY PODPOROVANÝCH PRAČOK:

 

F4TURBO9E

F4WV310S3E

F4WV710P0E

F4WV909P2TE

F69V10VW2W

F610V10RW2W

F48V3TW4W

F28V9GW2W

F72J5HY3WE

F27V3HY4W

F171P1CY2W

F2DV5S7S0

F4DV909H2

F72J7HG2W

F4DV709H2TE

F4DV910H2E

F2WN7S7S1

F4WV709P2T

F4WV910P2

F4WV708P1

F4WN508S0

F2WN5S7S0

F94J8VS2W

F4WV909P2

F4WT409AIDD

F4WV510S0

F4WN708S1

F4DN509S0

F104G1JCH2N

F104J8JH2WD

F2DV5S8S1

F48J3TM5W

F4DN508N0

F4DV910H2

F4DV709H2T

F4DT408AIDD

F2WV9S8P2

MODELY PODPOROVANÝCH SUŠIČIEK:

 

RC80EU2AV4D

RC91U2AV3W

RC91U2AV2W

RC91V9EV2Q

RC81V9AV4Q

RC91V9AV2W

RC82EU2AV4Q

RC82EU2AV3Q

RC81V5AV0Q

RC91V5AV6Q

RC81V5AV7Q

RC91V9AV3Q

RC91V9AV2QR

RC91V9AV4Q

MODELY PODPOROVANÝCH CHLADNIČIEK:

 

GL5241PZJZ1

GTF916PZPZD

GBB72PZEFN

GBB62SWGFN

GBB92STAXP

GBB92STAQP

GBB72SADFN

GBB71SWEFN

GBB62SWFFN

GBB62PZFFN

GBB61SWHZN

GBB62PZJZN

GBP31DSLZN

GBP31SWLZN

GBP62DSNFN

GBP32DSKZN

GBB569NSAFB

GBB71SWDZN

GBB72MCUFN

GBB940BMQZT

GBP61SWPFN

GBB61SWHMN

GBB62PZJMN

GBB92STABP

GBB92STACP

GBB92STBAP

GTF916PZPYD

GR-N266LLR

GSB760PZXZ

GSL760PZUZ

GSL960PZBZ

GSL360ICEV

GSB360BASZ

GSX961NSAZ

GSX960MTAZ

GMX936SBHV

GSI961PZAZ

GSJ960PZBZ

GSL471ICEZ

GMX844MCKV

GML844PZKZ

GSL761MCZZ

GSJ960PZVZ

GSB470BASZ

GSL481PZXZ

MODELY PODPOROVANÝCH UMÝVAČIEK:

 

DF325FP

DF215FW

MODELY PODPOROVANÝCH MIKROVLNIEK:

 

MH6535GIS

MH6565CPS

MS2044V

MS23NECBW

Účastník sa môže s jedným spotrebičom a jedným sériovým číslom registrovať aj do viacero promo akcií uvedených na webe www.lgpreradost.sk. Účastník má na základe jednej registrácie nárok získať iba jednu odmenu v rámci danej nákupnej akcie, do ktorej sa registroval.

 

Pre získanie odmeny sa účastník musí zaregistrovať na webových stránkach najneskôr do 23:59:59 hod dňa 7. 11. 2021, pričom musia úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia a priložiť naskenovanú čitateľnú kópiu nákupného dokladu preukazujúceho nákup niektorého z vyššie uvedených spotrebičov v čase konania akcie. Originál nákupného dokladu je účastník povinný uchovať a na požiadanie predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti na nákupné akcii.

 

Registráciu je nutné vykonať najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu nákupu podľa dátumu uvedeného na nákupnom doklade, najneskôr však do posledného dňa registrácií v čase konania akcie.

 

Účastník nemá nárok na odmenu v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo inak nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny. Účastník nemá ďalej nárok na odmenu v prípade, že registrovaný model spotrebiča nebol distribuovaný spoločností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštepný závod alebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka.

 

IV. ODMENY, SPÔSOB ICH PREDANIA

Nárok na získanie odmeny má každý účastník, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi bude odmena zaslaná do štyridsiatich (40) pracovných dní od registrácie na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

 

Odmenu - voucher na nákup v eshope Virunga.sk (ďalej len "Odmena") v hodnote 27 € pri nákupe vybraného modelu domáceho spotrebiča, ktorý uplatní na webovej stránke www.virunga.cz. Platnosť voucheru je do 31. 1. 2022.

 

Každý účastník zodpovedá za správnosť údajov vyplnených v registrácii. V prípade nesprávne zadaných bankových údajov a nemožnosti doručenia odmeny má účastník jednu šancu na opravu, pri opakovanom chybnom zadaní nárok na odmenu zaniká.

 

V prípade vrátenia zakúpeného spotrebiča, po celú záručnú dobu, vzniká účastníkovi povinnosť vrátiť získanú hotovosť odmenu (podľa typu spotrebiča) späť na účet organizátora súťaže. Číslo bankového účtu bude zaslané na vyžiadanie na adrese lgpreradost@airbuzz.cz.

 

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, tj. aj podmienky pre získaní odmeň, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi odmenu, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi.

 

2. Odmenu nie je možné previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Odmenu nie je možné vyplatiť v peniazoch ani zaň poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť odmeny za obdobnú vec.

 

3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi či organizátorovi poskytnuté v súvislosti s nákupnou akciou budú spracované v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a príslušnými vnútroštátnymi predpismi spoločnosťou LG Electronics Polska Sp. z oo, podnikajúce v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, ako správcom osobných údajov, a to na účely splnenia povinností vyplývajúcich z nákupnej akcie a povinnosťami vyplývajúcimi z daňových a ďalších právnych predpisov, a spoločnosťou Airbuzz, s.r.o, so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako spracovateľom osobných údajov.

 

4. Pokiaľ účastník súhlasil, budú jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) správcom osobných údajov (vr. Prostredníctvom tretích osôb poverených správcovi, manuálne i automatizovane) pre zasielanie marketingových ponúk ohľadom výrobkov a služieb usporiadateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu osobných údajov alebo zvlášť prostredníctvom odkazu uvedeného v každej emailovej správe, ktorá je obchodným oznámením.

 

5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov má právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v osobitných prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) namietať, po ktorej spracovanie osobných údajov účastníka bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o uplatnenie týchto práv nájdete v článku. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobných údajov tu.

 

VI. SÚHLAS NA VYHOTOVENIE A POUŽITIE ZÁZNAMU A LICENCIE

1. Účastník registráciou vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním odmeny a prezentácie usporiadateľa obstarávať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové záznamy jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) (ďalej len "záznamy") a informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v oznamovacích prostriedkoch, na internetových a facebookových stránkach správcu osobných údajov, a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu 1 roka od konca doby trvania akcie.

 

2. Účastník registráciou ďalej vyslovuje súhlas s tým, že v prípade prevzatia odmeny udeľuje k záznamom usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva užiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách (ďalej len " licencie "), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote odmeny. Súčasne platí, že usporiadateľ nie je povinný obsah záznamu využiť.

 

3. Licencia sa udeľuje ako výhradný, územne a množstvovo neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a ku všetkým známym spôsobom užitia v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník. Účastník súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (podlicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy obsahu záznamu alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do diel súborných, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri užití zázname v rámci poskytnutej licencie nebude uvádzať meno účastníka.

 

4. Účastník prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udelenie licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku V týchto pravidiel.

 

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec. Z nákupnej akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá.

 

VIII. OSTATNÉ

Účastník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).“

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 605 043 652 na e-mailovej adrese: lgpreradost@airbuzz.cz

 

 

 

V Prahe dňa 9. 3. 2021

 

 

 

Príloha č. 1 - Zoznam vybraných prodajcov

 

Alza.sk

V Prahe dňa 9. 3. 2021