×
×
Přihlášení
Zapomenuté heslo Registrace
Ab Ab Ab

LETNÉ PROMO PRÁČKY A SUŠIČKY

PDFPravidla ke stažení

PRAVIDLÁ NÁKUPNEJ AKCIE PRE SPOTREBITEĽA

LG PROMO PRÁČKY A SUŠIČKY (ďalej len „nákupná akcia“ alebo „akcia“)

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel ("pravidlá") akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie. Aktuálna verzia týchto pravidiel bude po celú dobu konania akcie dostupná na webovej stránke www.lgpreradost.sk ("webové stránky").

Usporiadateľom nákupné akcie je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúci v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštepný závod vedený u Mestského súdu v Prahe, sp. zn. A 77660 (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom nákupné akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 197631 (ďalej len „organizátor“).

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA NÁKUPNÉ AKCIE

Nákupná akcia s možnosťou získať voucher na nákup športového tovaru od Alpine Pro v hodnote 27, 40, 60 alebo 80 Eur prebieha v termíne od 28. 6. 2021 00:00:00 hod. do 31.8. 2021 23:59:59 hod. (ďalej len „doba konania akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď. Príloha 1), na území Slovenskej republiky. Registrovať sa dá od 1. 7. 2021 00:00:00 do 7. 9. 2021, registrácia musí byť vykonaná na webových stránkách.

III. ÚČASŤ V DARČEKOVEJ AKCII, DARČEK, REGISTRÁCIA

Nákupné akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“), ktorá u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel v dobe konania akcie zakúpi niektorý z nižšie uvedených modelov spotrebičov, alebo set dvoch spotrebičov. Pre registráciu setu je nutné vykonať nákup oboch spotrebičov u jedného predajcu, a to v rámci jedného nákupu.

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získanie odmeny má každý účastník, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi bude odmena zaslaná do štyridsiatich (40) pracovných dní od registrácie na na adresu uvedenú záväzne v registračnom formulári.

Účastník může v této nákupní akci získat buď:

odmenu A) Voucher Alpine Pro v hodnote 27, 40, 60 nebo 80 eur nebo odměnu B) Voucher Alpine Pro v hodnote 80 Eur + Solární nabíjačka Crossio Solar Power 21W

Typ odmeny se riadi konkrétnym zakúpeným model LG, ako je uvedené v zozname  podporovaných výrobkov ďalej

Odmena A) “Voucher Alpine Pro” v hodnote 27, 40, 60 alebo 80 Eur

voucher účastník dostane elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú záväzněregistračnov formulári.

Voucher je možnéuplatniť na eshopu www.alpinepro.sk alebo na kamenných predajniach Alpine Pro v období od 1.9.2021 do 24.12.2021 na nákup nezlavneného tovara poštovné pro všetky nákupy s využitím odmeny -  darčekového voucheru od LG má účastník zadarmo

Odmena B) “ Voucher Alpine Pro” v hodnote 80  EUR + Solárná nabíjačka Crosiio Solar Power 21W”

Voucher účastník dostane elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú záväzně v registračnom formulári.

Voucher lze uplatniť na eshopu www.alpinepro.sk alebo na kamenných predajniach ALPINE PRO v období od 1.9.2021 do 24.12.2021 na nákup nezľavneného tovara

poštovné pre všetky nákupy s využitím odmeny -  darčekového voucheru od LG má účastník zadarmo

outdoorový solárny nabíjacie panel model Crossio SolarPower 21W

odmena bude účastníkovi odoslaná poštou na adresu uvedenú v registračnom formulári

vlastnosti modelu: vodeodolnost IPX4, 2x USB, max. 5 V / 2,4 A

Pravidlá pre použitie voucheru ALPINE PRO
-    nedá sa uplatniť na outletových predajniach a outletovom e-shope
-    nevzťahuje sa na zľavněné a akciové produkty
-    vybraný tovar musí byť v hodnote poukazu alebo vyššej
-    čiastku prevyšujúcu hodnotu poukážky treba doplatiť
-    za nevyčerpanú čiastku hodnoty poukazu sa hotovosť nevracia
-    darčekové poukážky nie je možné vrátiť, výmena za hotovosť nie je možná

Každý účastník odpovedá za správnosť údajů vyplnených v registracii. V prípade nemožnosti doručenia výhry z dovodu nepresného uvedenia doručovacej adresy zaniká nárok na odmenu.

V prípade vrátenia zakúpeného spotřebiča, po celú záručnú dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátiť získanú odmenu (podľa typu spotrebiča) zpať na účet organizátora akce. Korespondenčná adresa bude zaslána na vyžiadánie na adrese lgpreradost@airbuzz.cz.

Pokial nie je pravidlami povedané inak, účastník sa može zaregistrovať s jedným výrobkom do dvoch súbežných akcií.

Pro získánie odmeny voucher ALPINE PRO, popř. voucher Alpine Pro + solárnu nabíjačku navyše (dále jen „odmena“) sa účastník musí zaregistrovať na webových stránkách neskor do 23:59:59 hodin dne 7. 9. 2021, přičom musia úplně a pravdivo vyplnit všetky registračné polia a priložit naskenovau čitelnú kopii nákupeného dokladu preukazujucího nákup některého z výše uvedených spotřebičů v době konání akce. Originál nákupného dokladu je účastník povinný uchovat a na požadanie předložit usporiadatelovi prokázání splněnia tejto podmienky účasti na nákupné akci.

Akcia platí na vybrané výrobky zakupené od 28. 6. 2021. Registraciu je nutné vykonať neskor do 14 kalendárnych dnů od datumu nákupu uvedeného na nákupnom doklade, neskor však do 7. 9. 2021.

Účastník nemá nárok na odmenu v prípadě, že usporiadatel zistí alebo bude mať dovodné podozrenie na spáchanie podvodného nebo jinakeho nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále nárok na odmenu v prípadě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka.

 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH MODELOV S ODMENOU VOUCHER V HODNOTĚ 27 EUR

Práčky

F4TURBO9E

F4WV310S3E

F49V3VW6W

F49V3VW4W

 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH MODELOV S ODMENO VOUCHER V HODNOTĚ 40 EUR

Práčky

F48V5TW0W

F48V5TW1W

FW8V5TW14

FB84V5UTW1

Sušičky

RC81V9AV2W

RC81V9AV3Q

RC81V9AV4Q

ZOZNAM PODPOROVANÝCH MODELOV S ODMENOU VOUCHER V HODNOTĚ 60 EUR

Práčky

FA94V5UVW1

F49V5VW0W

F49V6VB1W

F69V5VW1W

F4WV710P0E

F28V5GY0W

F28V5GY1W

F2DV5S8S0

F2DV5S8S1

Sušičky

RC91V9AV2QR

RC91V9AV3Q

RC91V9AV4Q

RC91V9EV2Q

ZOZNAM PODPOROVANÝCH MODELOV S ODMENO VOUCHER V HODNOTĚ 80 Eur

Práčky

F4DV709H0E

F94DV709H1E

F4DV709H2TE

 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH MODELOV S ODMENO VOUCHER V HODNOTĚ 80 Eur + SOLÁRNÁ NABÍJAČKA

Práčky

F69V10VW2W

F610V10RW2W

F4WV909P1E

F4WV909P2E

F4WV909P2TE

 

F4WV910P2E

F28V9GW2W

F2DV9S8H2

F4DV710H1E

F4DV910H2E

 

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, tj. aj podmienky pre ziskani odmen, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi odmenu, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi.

2. Odmenu nie je možné previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Odmenu nie je možné vyplatiť v peniazoch ani zaň poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť odmeny za obdobnú vec, popr. upraviť niektoré súčasti odmeny.

3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi či organizátorovi poskytnuté v súvislosti s nákupnou akciou budú spracované v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a príslušnými vnútroštátnymi predpismi spoločnosťou LG Electronics Polska Sp. z oo, podnikajúce v Českej republike prostredníctvom odštepného závodu, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, ako správcom osobných údajov, a to na účely splnenia povinností vyplývajúcich z nákupnej akcie a povinnosťami vyplývajúcimi z daňových a ďalších právnych predpisov, a spoločnosťou Airbuzz, s.r.o, so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako spracovateľom osobných údajov.

4. Pokiaľ účastník súhlasil, budú jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) správcom osobných údajov (vr. Prostredníctvom tretích osôb poverených správcovi, manuálne i automatizovane) pre zasielanie marketingových ponúk ohľadom výrobkov a služieb usporiadateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu osobných údajov alebo zvlášť prostredníctvom odkazu uvedeného v každej emailovej správe, ktorá je obchodným oznámením.

5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov má právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v osobitných prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) namietať, po ktorej spracovanie osobných údajov účastníka bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o uplatnenie týchto práv nájdete v článku. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobných údajov tu.

VI. SÚHLAS NA VYHOTOVENIE A POUŽITIE ZÁZNAMU A LICENCIE

1. Účastník registráciou vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním odmeny a prezentácie usporiadateľa obstarávať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové záznamy jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) (ďalej len "záznamy") a informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v oznamovacích prostriedkoch, na internetových a facebookových stránkach správcu osobných údajov, a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu 1 roka od konca doby trvania akcie.

2. Účastník registráciou ďalej vyslovuje súhlas s tým, že v prípade prevzatia odmeny udeľuje k záznamom usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva užiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách (ďalej len " licencie "), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote odmeny. Súčasne platí, že usporiadateľ nie je povinný obsah záznamu využiť.

3. Licencia sa udeľuje ako výhradný, územne a množstvovo neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a ku všetkým známym spôsobom užitia v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník. Účastník súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (podlicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy obsahu záznamu alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do diel súborných, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri užití zázname v rámci poskytnutej licencie nebude uvádzať meno účastníka.

4. Účastník prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udelenie licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku V týchto pravidiel.

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec. Z nákupnej akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá.

VIII. OSTATNÍ

Účastník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).“

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 605 043 652 alebo na e-mailovej adrese: lgpreradost@airbuzz.cz

 

V Prahe dňa 28. 6. 2021

 

Príloha č. 1 - Zoznam vybraných predajcov

 

Alza.sk

Andreashop.sk

Apollos.sk

Datart SK

Domoss.sk - Euronics

Elektro ZOLO, spol. s r.o.

Elektrolv, s.r.o.

Euronics

Fast plus

Hej.sk

HP Tronic

IB-Elektro

K+B Elektro

Lgshop / Lg Showroom

Ľubomír Hagara – Eltro

Mall.sk

Mgr. Michaela Kaplanová - Elka

Miroslav Tóth - Elektro - M.T.

Nay.Sk

OKAY Elektro

Otto Invest

Planeo

Protion s.r.o.

SAT Electronic I&R

TPD.sk - Euronics