Produkty a dárky

Registrační formulář vašeho nákupu
Vyhrajte příspěvek na dovolenou v hodnotě 10 000 Kč

Otázka týdne:

* Všechna pole označená hvězdičkou jsou povinná!
* Odesláním registrace souhlasím s podmínkami marketingové akce a zpracováním osobních dat.

Pravidla akce Úsporně na dovolenou s LG

I.
Pořadatel a organizátor

Pořadatelem dárkové akce je společnost LG Electronics CZ, s. r. o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Praha 9, PSČ: 190 93, IČO: 270 89 762 (dále jen „pořadatel“).


Organizátorem dárkové akce je společnost U&WE Advertising, spol. s r. o., se sídlem Mělnická 31, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 25675141 (dále jen „organizátor“).

II.
Termín a místo konání dárkové akce

Dárková akce „Úsporně na dovolenou s LG“ (dále jen „dárková akce“) probíhá v termínu od 4. 4. 2016 do 29. 5. 2016 (dále jen „doba konání kampaně“) u vybraných prodejců elektra, na území České republiky. Prodejní akce je u prodejce označena reklamními materiály (POS).

III.
Účast v dárkové akci, registrace

Dárkové akce se může zúčastnit každá plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „účastník“), která v době konání akce zakoupí u vybraných prodejců elektra na území České republiky jakýkoli model chlaldničky, pračky, sušičky, pračky se sušičkou, vysavače, myčky, vestavného spotřebiče nebo Styler LG.

Účastník je povinen zaregistrovat se na internetových stránkách www.lgproradost.cz nejpozději do 24:00 dne 31. 5. 2016, přičemž musí úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit naskenovanou kopii nákupního dokladu. Originál nákupního dokladu je účastník povinen na žádost předložit pořadateli anebo organizátorovi, k případnému prokázání oprávněnosti výhry.

Výhra se nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

IV.
Odměny, způsob jejich předání


Odměna A) LG LED úsporné žárovky
Každý účastník, který splní podmínky dárkové akce má nárok na 1 až 3 ks LG LED úsporných žárovek podle hodnoty zakoupeného spotřebiče:

1 ks - cena spotřebiče od 0 do 10 999 Kč.
2 ks - cena spotřebiče od 11 000 do 17 998 Kč.
3 ks - cena spotřebiče od 17 999 Kč.

Každému řádně zaregistrovanému účastníku bude odměna doručena do 21 pracovních dnů od registrace na adresu uvedenou v registračním formuláři.

Odměna B) Bonus Příspěvek na dovolenou
Pořadatel bude v jednotlivých týdnech trvání soutěže vyhlašovat tipovací otázky vztahující se k výrobkům značky LG.

Každý řádně zaregistrovaný účastník, který v daném týdnu jako první správně odpoví na tipovací otázku, získá bonus: příspěvek na dovolenou v částce 10 000 Kč. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu podle § 4 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V.
Oprávnění pořadatele, zpracování osobních údajů

  1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.
  2. Odměnu nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. Odměnu podle čl. IV.A) nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit druhy odměn.
  3. Účastí v této akci dává účastník pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu s účastníkem, vyhodnocení výsledků akce a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník uděluje pořadateli pro případ, že získá některou z odměn, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na internetových a facebookových stránkách pořadatele. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v akci. Účastník, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
  4. Účastí v akci účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku jeho jméno, příjmení, natočená videa a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této akce, vyhlášením odměn a prezentace pořadatele.

VI.
Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.

VII.
Ostatní

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince 226 226 226 anebo na e-mailové adrese: lg(zavináč)lgproradost.cz.

V Praze dne 4. 4. 2016

Výherci akce Úsporně na dovolenou s LG

Týden Datum Výherce
1. 11. 4. - 17. 4. Ljubov Vokurková, České Budějovice
2. 18. 4. - 24. 4. Simona Adámková, Český Těšín
3. 25. 4. - 1. 5. Pavel Kozler, Praha - Karlín
4. 2. 5. - 8. 5. Petr Kubín, Kopřivnice
5. 9. 5. - 15. 5. Jan Gonsorčík, Ostrava
6. 16. 5. - 22. 5. Pavel Stluka, České Budějovice